۳۱ خرداد ۱۳۸۹

دوره كاري پارلمان كشور كم كم روبه اختتام است اما درين مدت جايگاه سياسي مردم باميان درپارلمان خالي بود .

مردم افغانستان ازديرزماني آرزوي اين را داشتند كه مانند ساير كشورها داراي ارگان باشند كه درآن قانون را به مثابه يك عنصر حياتي تدوين وحراست نمايند وحقوق توده هاي مستضعف با رعايت اصل عدالت وبرابري درپرتو قانون اعاده گرددمتاسفانه عملكردهاي اعضاي پارلمان وكسانيكه با سوگند وپا بوسي مردم به اين نهاد ارزشمند قانون گذار ودرحقيقت مدافع خواست ها وآرمانهاي مردم راه يافتند ، عكس خواست هاي مردم افغانستان را متبارز ساخت .


گرچند بحث پيرامون كاركردهاي نمايندگان مردم ازتمام ولايات كشور امريست دشوار ، زيرا كساني بودند وهستند كه اخلاص وارادت مردم شانرا فراموش نكرده وبراي تحقق خواست هاي مردمش گام هاي استوار برداشته وتاثيرات قابل ملاحظه درعرصه هاي مختلف بازسازي ونوسازي درولايت شان رونما ساخته وبا توجه به تبحر وتوانمندي كه درزمينه تامين ارتباطات داشته اند ، توانسته تا روابط مناسب با وزارتخانه ها وموسسات بين المللي برقرار نموده وحرف دل مردمش را درصحن باز پارلمان به جرعت وجسارت مطرح نمايند .


اما باميان طبق معمول دورانداخته شده ازذهن ها وسپرده شده در پاورقي هاي تاريخ اين كشور ، درپارلمان ويگانه ارگاني كه متجلي خواست هاي مردم ميباشند ، نيز نام ونشاني ازاين ولايت باستاني وداستاني در4 سال گذشته وجود نداشته است .


نمايندگان ووكيل صاحبان كه تمام محروميت ها ومصيبت هاي باميان ومردمش را به چشم سر ديده واز آدرس كساني به پارلمان راه يافتند كه درپاي صندوقهاي راي ازفرط خوشحالي ولبريز شدن احساسات كه ناشي ازسلي هاي تبعيض واستبداد گذشته بودند ، اشك شادي ميريختند وپيرزنان وپير مردان60 تا 70 ساله درصفوف راي دهندگان به چشم ميخورد كه ساعت ها پياده به مراكز راي دهي آمده بودند به اميد اينكه آفتاب عدالت طلوع كرده وجبر زمان و طوفان خشم رخت بربسته و نمايندگاني را ازنسل خود وآشنا با درد ورنج خود با دستان خود به پارلمان بفرستند .


بد بختانه وكيل صاحبان بعد ازچند صباحي براحتي توانست همه چيز را فراموش كنند وحتي التماس وتزرع خود شانرا كه دروقت كمپاين پشت دروازه هاي مردم داشتند ومردم را به مقدسات وارواح گذشتگان سوگند ميدادند و خودرا يگانه خدمتگار به مخلوق خدا ونماينده امام زمان در روي زمين قلمداد ميكردند .


هنگاميكه آنان به چيزي كه نه خودشان باورمند بودند ونه توانمندي آنرا داشت، دست يافتند ، مقدمتر ازهمه به چاپولوسي ودست بوسي ها پرداختند و بعد ازينكه با چهره ها ودروازه ها آشنا گرديدند ، به فكر اعمار خانه درشهرك سبز و پول دار شدن افتادند و براي هميشه قيد باميان وبامياني ها را زدند .


كمتر اتفاق افتاده است كه درطول چهارسال گذشته يكي ازنمايندگان مردم باميان درصحن پارلمان موضوع باميان را مطرح كرده باشند ويا در رسانه ها از آدرس باميان حرفي به ميان آورده باشند .


به آنان بايد حق داد زيرا بعضي ازوكيل صاحبان بامياني ها اصلاً براي حرف زدن ساخته نشده و آنان بيننده وشنونده خيلي ها مناسب ميباشند و براي اينكه مردم بدانند كه نماينده شان درپارلمان حضور دارند فقط بصورت تقليدي با بلند كردن كارت هاي زرد وسرخ حضورفزيكي شانرا تثبيت مينمايند وبيشتر ازين نه وظيفه خود ميدانند ونه توانمندي وقدرت استدلال را دارند .


اما طيف دومي كه تا اندازي آشنايي بازي كردن با كلمات را دارند و خودرا درياي تبحر ميدانند ، متاسفانه براي تحقق برنامه هاي شخصي شان تريبون كساني ميشوند كه نابودي قوم بنام هزاره وسرزمين بنام باميان ازبرنامه هاي دهه 70 آنان بودند ودربعضي موارد بازيهاي كودكانه را درپيش ميگيرند كه انگار مردم نميدانند ونمي فهمند .


هم با حكومت وهم با اپوزيسيون ، هم با مردم وهم با قاتل مردم ، هم ميخواهد لعل بدست آيد و هم دل يار نرنجد .


موضوع ديگر اينكه با همه ضعف ها و ناتواني هاي كه دامن گير وكلاي مردم باميان ميباشند ، عدم هماهنگي وتفاهم بين خودشان ميباشند و يكي خودرا ازطيف برتر وبزرگتر ، ديگري خودرا سكان دار دين وجهاد ، سومي پدرمنطق وبرادر فلسفه وچهارمي هم ميراث دار سلسله مير ومير باشي ميخوانند و حتي حاضر به صحبت مشترك روي موضوع باميان وبامياني نمي شوند .


بازهم شنيده ميشود كه عالي جنابان قصد كانديد شدن مجدد را دارند و دوست ندارند كه شخصيت وموقف را كه ازمردم با هيله وتزوير گرفتند براحتي ازدست دهند .


نويسنده اين مطلب قصد توهين را ندارد اما باورمند است به اين كه اگر كسي وكساني كه درمناسب ترين شرايط وحمايت قاطع مردم صادق ومتعهد گامي را درجهت تحقق خواست هاي مردم برداشته نتوانند ، بهترين راه براي آنان خودكشي ميباشد وبجاي اينكه بازهم با چشمان اشك آلود وچهره هاي بظاهر معصوم ومظلوم با شعار هاي كاذب ودروغين پشت دروازه هاي مردم رفته و ضعف ها و ناتواني هاي شانرا بطور وارونه استدلال نمايند وطالب حمايت وراي مردم شوند ، بهتر است لقب قهرمان كساني را كه ازشرم ، نگاه كردن به چشمان مردم را نداشته و با پايمردي به زندگي خود خاتمه ميبخشند ، كسب نمايند .


ويا براي اينكه به آرمانهاي مردم توهين نگرديده باشند ازمردم رسماً معذرت بخواهند تا باشد براي نسل هاي بعد وآنانيكه ازمردم مشروعيت ميگيرند وبراي مردم كاري را انجام داده نمي توانند


بامیان بازهم قربانی تبعیض واستبداد اما ازنوع دیگر

تاريخ اين سرزمين حكايت ازسلي هاي سنگين استبداد وتيعيض دارد ودر دل صخره ها وكوها ي اين سرزمين هنوزهم مهر تبعيض حك شده باقي مانده است ، جفاي روا داشته شده ازسوي حاكمان زمانه خاطرات تلخ را دردل تاريخ اين سرزمين مصيبت ديده بيادگار گذاشته است .گرچند مرور گذشته دردي را دوا نميكند بجز اينكه روح انسان را متآلم ازآنهمه انسان ستيزي وتوحش سازد ، اما بجاست تا همه وبخصوص نسل نو برخاسته بايد بدانند كه پدران واجداد شان با چه زجري دربرابر حادثات برخاسته ازديدگاهاي خودخواهانه ودكمانديشانه قرار داشتند وبا كوله بارازستم تحميل شده وجبر رواداشته شده عمدي زيستند وبا قلب هاي آكنده ازاندوه وبيزاري مظلومانه مردند ويا كشته شدند .


درست دانشمندان عصر حاضر بازگشت انسان به گذشته را جهالت مينامند ونيازي به مروري آن نيست، اما عصرنوين وبه تعبير بعضي عصردموكراسي چه ارمغاني را براي مردم كه ميراث دار تبعيض واستبداد بوده ، هديه دارد .


شيوه عملكردها تغيير چندان باگذشته نيافته وفقط شعارها رنگ وبوي ديگر گرفته است .


درگذشته حق درس خواندن ، حق ابراز نظر ، حق خواستن وعمل كردن وصدها حق ازمردم اين ولايت گرفته شده بود و به صراحت درمجامع عمومي ازسوي زمامداران عنوان ميگرديد ، اما امروز شعار مشاركت ، عدالت اجتماعي وحقوق مساوي سر داده ميشود ، درحاليكه دراصل پاليسي طراحي شده چنين چيزي واقعيت ندارد .


دليل مشخص وواضح آن اختصاص بودجه وامكانات به باميان نسبت به ولايات ننگرهار ، قندهار وولايات مشرقي وجنوبي ميباشد .


درهفت سال گذشته كه جامعه جهاني با ملياردها دالر به كمك مردم افغانستان شتافتند وبا عدم آشنايي با نوع نگرش ها مسئولين كليدي ، اولويت ها را اززبان آنان شنيدند وعمل كردند وغافل ازينكه دراين سرزمين فقط روحيه مليت گرايي حاكميت دارد وبس ،


مليونها دالر به يك پارك صنعتي درولايت ننگرهار اختصاص داده ميشود ولي نصف آن براي تهيه آب آشاميدني قريه هاي زرگران وسنگ چسبان وملاغام دريغ ميگردد وصد ها موارد تناقض بين باميان وحتي ولايت نورستان .


مردم باميان كه اكثراً حكومت محلي را عامل بي توجهي به نيازهاي اوليه ميدانند ، درست حكومت محلي نيز دخيل درامركندي روند نوسازي وبازسازي دراين ولايت ميباشد زيرا وقتي ميدانند كه دولت مردان تصميم گير ازچهره مردم وازشنيدن نام باميان بيزارند ، جامعه جهاني وكشورهاي كمك كننده را آگاه نميسازند ودر رسانه فرياد تبعيض واستبداد را سر نميدهند ؟


اما واقعيت امراينست كه تبعيص وتعصب ريشه درگوشت ، پوست وخون كساني دوانيده كه درگذشته درهرم قدرت بوده ودرحال حاضر نيز با چنين ديدگاهي قدرت را ازآن خود كرده اند ، بنا براين ميتوان گفت كه اصل تفكر حاكم در گلوگاه تصميم گيري بر مبناي تبعيض استوار است وفقط مكانيزم اجرايي آن با درنظرداشت تغيير اوضاع نسبت به گذشته فرق نموده است .


۲۵ خرداد ۱۳۸۹

اعدام مهاجرين درايران ونوع زورآزمايي نظام ايران درمجامع سياسي منطقهآيا اينبار نيز مثل گذشته فرياد هاي گلوگيرافغان هاي مهاجر بي پاسخ ميماند ؟


اخيراً ازطريق رسانه هاي مختلف خبر دردآور اما نه چندان تعجب آور در ذهن ها پيچيده است مبني براينكه بيش از سه هزار افغان درزندان هاي ايران به سر ميبرند وبراساس آخرين اطلاعات بدست آمده از ايران ، حدود 46 نفر ازين مجموع درحال حاضر درپايه چوبه دار كه نماد ازوحشت و انسان ستيزي ميباشد قرار دارند واين قربانگاه نسل انسان در ايران بعنوان پايگاه مقدس تلقي ميگردد .


نكات جالب توجه ودرد آور اينجاست كه يك عده افغان هاي درمانده وبي پناه كه تمام دغدغه هاي شان فقط زنده ماندن است ، قرباني اين طرح ميگردد وكمتر كساني را ميتوان درايران سراغ گرفت كه حق نفس كشيدن را بخود محفوظ بدانند ، چه برسد به اينكه دربرابر نظام كه زدن وكشتن امري بس ساده ودربسي موارد مقدس تلقي ميشود ، قد برافرازند و ازقوانين حاكم ايران گردن كشي كنند .


آنانيكه به ايران زنده گي كرده اند ويا معلومات كافي درمورد عملكردها ورفتارهاي نيروي مسلح ايران عليه افغان ها دارند ، به اين مهم پي ميبرند كه كوچكترين حركت افغان ها درپيشگاه قانون ايران جرم پنداشته شده وبطور بيرحمانه مجازات ميشود .


وآنانيكه به جرم قاچاق مواد مخدر دستگير وزنداني شده اند ، مستقيماً با نيروهاي مرزي ونيروي انتظامي شريك اند ، نبايد قدرت نظامي ايران را ناديده گرفت ، نيروي انتظامي واطلاعات ايران توانمندي مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر را دارند اما اينكه چرا مانع ورود آنان به ايران نميگردد ؟ بحث جداگاه ميطبد .


ازجانب ديگر افغان هاي كه به نحوي به قاچاق مواد مخدر دست زده اند كه تعداد آنان به اين پيمانه نيست ، افراد هاي دست سوم درمعامله وانتقال مواد مخدر ميباشد ، ليدر ها دراين زمينه ايراني هاي ساكن درسيستان وبلوچستان ميباشد كه ازنطقه خريد الي فروش مواد مخدر درايران حضور داشته وازهيچ كسي هراس ندارند ، زيرا نيروي انتظامي وپاسبانان مرزي توسط آنان خريداري گرديده است .


كمتر بلوچ درايران به اين جرم محاكمه گرديده ، اما به دها موارد اعدام افغان هاي گلو تركيده درانزارعموم درايران درطول سه دهه اخير صورت گرفته است وفقط افغان ها همانند موش آزمايشگاهي معيار براي تطبيق عدالت درايران كه بربنياد خون وشلاق استوار اند قرار گرفته است .


سوال اينجاست كه خون اين همه انسان درپيشگاه مجامع جهاني ودولت افغانستان كه بطور سهلنگارانه با قضيه برخورد ميكنند اهميتي ندارند ؟


آقاي كرزي بجاي اينكه درمورد سرنوشت هزاران افغان مقيم ايران ودها موارد ديگر با احمدي نژاد صحبت نمايند ، دركنفرانس خبري تلاش براي رفع اتهام وارده ازسوي احمدي نژاد دارند و با خاك پاشيدن روي حقيقت ها ، ازايران بعنوان دوست صميمي ياد مينمايند .


سرنوشت ملا برادر كه عامل تباهي هزاران خانواده وپرپرشدن هزاران جوان اين سرزمين ميباشد ، مهمتر ازسرنوشت هزاران افغان براي جناب كرزي ميباشد ، ازكشورپاكستان خواهان انتقال ملا برادر ميگردد اما درمورد زندانيان افغان درايران از دپلماسي مرده استفاده مينمايند .


از جانب ديگر سازمانهاي بين المللي ، ديدبان حقوق بشر وكميساري عالي ملل متحد در امورپناهندگان نيز اقدامات اصولي جهت بررسي واقعي قضيه روي دست نگرفته است .


توقع ميرود ، سازمانهاي مدافع حقوق بشر ومجامع جهاني ودولت افغانستان دراين زمينه اقدامات جدي روي دست گيرند ، ورنه خون هزاران افغان بناحق همانطوريكه درگذشته درايران ريخته شد ، درحال حاضر نيز بطور قصاوتمندانه پايمال كرسي نشينان رساله بدست خواهند گرديد ، وازطرف ديگر ايران بعنوان خشين ترين ، قدرتمندترين وخود مختارانه ترين حكومت درزمينه تصميم گيري براي سرنوشت بشر درمنطقه وجهان عرض اندام خواهند نمود ودرآينده هيچ قدرتي توان بازپرسي ازاين نظام را درهيچ موارد نخوهند داشت .۱۶ شهریور ۱۳۸۷

حامد كرزي رئيس جمهوركشور طي سفر رسمي بارديگر وارد باميان گرديد .

درين سفر آقاي خليلي معاون دوم رئيس جمهور ، آقاي سهرابعلي صفري وزير فوايد عامه ، مشاور امنيت ملي ورئيس ارگانهاي محل رئيس جمهوررا همراهي مينمود صبح روز پنجشنبه وارد باميان گرديده وضمن ملاقات با والي باميان درجمع مردم به ايراد سخن پرداختند . آقاي كرزي هدف ازسفر يكروزه اش به باميان را افتتاح سرك باميان يكاولنگ ، گذاشتن سنگ تهداب ليليه محصلين ذكور وافتتاح دارالعلوم وديدار از مردم باميان عنوان نموده وطي صحبتهاي درجمع مردم باميان وعده هرنوع مساعدت درراستاي بازسازي ونوسازي را اعلام داشتند . همچنين درجريان اين كنفرانس آقاي خليلي معاون دوم رئيس جمهورطي صحبتهاي مردم به صبر وحوصله مندي دعوت نموده وافزودند : دولت مركزي به هيچ وجهه باميان را فراموش نكرده اند بلكه درمحراق توجه رهبري كشور قرار دارد ، آقاي خليلي انكشاف غير متوازن دركشوررا تاييد نموده ودليل آنرا نا امني درنقاط ازكشور عنوان نمودند درمورد اينكه چگونه باميان درمحراق توجه دولت قرار داشته واما بازسازي درين ولايت بكلي كمرنگ است توضيحات ارائه ننمودند ، آقاي صفري وزير فوايد عامه ضمن مفيد خواندن سرك باميان يكاولنگ كه به مبلغ 59 مليون دالر ازبودجه بانك انكشاف آسيايي وكشور جاپان وبه طول 98 كيلو متر قير ريزي ميگردد آغاز كار سرك باميان الي ميدان را كه ازچند سال به اينسو دغدغه هاي بود كه مردم به دنبال پاسخ آن سر گردان بودند ، مژده داده وزمان مشخص آغاز رسمي كار آنرا ارائه ننمودند ، همچنين آقاي صفري از دردست كار بودن شاهراه 800 كيلومتري شمال به جنوب خبرداده وعلاوه نموده روي اين پروژه بزرگ كار ازسه ناحيه آغاز گرديده اند كه افتتاح سرك باميان يكاولنگ يكي ازبخش هاي آغازين اين پروژه ميباشد . محمد اسحق پويا رئيس شوراي ولايتي باميان ضمن خير مقدم وخوش آمديد از حضور رئيس جمهور وهيئت همراه شان به باميان از جناب رئيس جمهور خواستند تا به وعده هاي كه قبلاً به مردم باميان داده اند عمل نمايند ، آقاي پويا مهمترين مشكلات مردم باميان را درعرصه هاي سرك برق، شفاخانه ، پوهنتون ودها موارد ديگر عنوان نموده وبا انتقاد ازرئيس جمهور مبني بر ارتقاي ولايت باميان به درجه دوم وچندين موارد ديگررا كه شخص رئيس جمهور درسفر قبلي اش به مردم باميان وعده داده بودند وحتي تاكيد بر اين نموده بودند كه بار ديگر وقتي به باميان مي آيند درسك پخته سفر خواهند نمود اما چند سال ازوعده هاي رئيس جمهور گذشت وكوچكترين اقدام صورت نگرفتند . اما آقاي كرزي فقط به چند مورد ازسوالات رئيس شوراي ولايتي پاسخ ارائه نموده ودرمورد مشكلات پوهنتون اشاره نموده وافزودند : پوهنتون باميان بايد طوري عيار گردد كه متخصصين واساتيد آن جوابگوي ضرورت هاي فكري محصلين آن باشند واگر اساتيد مجرب ومتخصص درخود باميان وجود نداشته باشند محصلين باميان ميتوانند درساير ولايات به دنبال تحصيل بروند تا در آيند ه باميان با كمبود كدرهاي مسلكي مواجه نشوند . همچنين آقاي كرزي ازاوضاع امنيتي كشور اظهار نارضايتي نموده وعلاوه نمودند : هرزماني كه پروژه ويا انكشاف دريكي ازولايات كشور روي دست گرفته شود نخست امنيت آن منطقه مختل ميشود وي سرك ميدان شهر را مثال مشخص قلمداد نموده واضافه نمودند فعلاً ولايت باميان كاملاً دريك فضاي امن بسر ميبرنند وازينكه پروژه سرك باميان يكاولنگ افتتاح گرديده ممكن است دشمنان آرام ننشينند ومسير دردست كار را نا امن سازند . ونيز سفير كشورجاپان درسخنان كوتاه شان باميان داراي تاريخ وفرهنگ غني عنوان نموده وازينكه جاپان وبايان داراي روابط ديرينه فرهنگي مشترك ميباشند ، حمايت شانرا از باميان اعلام داشته وعلاوه نمودند : جاپان براي انكشاف باميان متعهد خواهند ماند . درختم اين كنفرانس آقاي كرزي وتيم همراي شان به قطع نوار سرك باميان يكاولنگ ، گذاشتن سنگ تهداب ليليه محصلين ذكور ، افتتاح دارالعلوم كه ازيكسال قبل به بهره برداري رسيده اند وگذاشتن سنگ تهداب منار ياد وبود از شهداي باميان پرداخته ودرختم آن باميان را به قصد كابل ترك نمودند . اما مردم باميان ازينكه بار ديگر رئيس جمهورشان به اين ولايت سفر نموده وهدف از سفر شانرا احوال گيري ازمردم

مجموعه آثار بدست آمده توسط تيم باستان شناسي فرانسوي وافغاني روز شنبه 16 سنبله تحت نظارت هيئات متشكل از ولايت ، امنيت ملي ، قومانداني امنيه و حارنوا

آقاي طرزي كه رياست تيم باستان شناسي را بعهده داشت دركنفرانس خبري مجموع آثار بدست آمده را كه درطول كاوش سه ماهه بدست آورده اند 89 قلم عنوان نموده وآثار مذكور را مربوط به قرن 3 و4 بيان نموده ودرمورد نوعيت آن توضيحات مفصل ارائه ننمودند . يكي ازدست هاي مهم كه آقاي طرزي به آن اشاره نمودند ، كشف بوداي 19 متري خوابيده ميباشد كه به اثر نفوذ آب درداخل شكم وبعضي قسمت هاي پيكر آن تخريب گرديدهه اند . آقاي طرزي موجوديت بوداهاي 18 و19 متري خوابيده را به صراحت اعلام داشته واذهان داشتندكه وي به اين نتيجه رسيده اند تعداد زيادي بوداهاي خوابيده درفاصله بين هردوبود استاده موجود ميباشد. آقاي طرزي ازينكه موفق نگرديد درطول ماموريت خويش به كشف بت خوابيده 300 متري نايل آيد اظهار تاسف نموده واظهار داشتند : موجوديت بت كلان 300 متري يك امر مسلم است اما اينكه كي وتوسط كدام تيم كشف خواهد گرديد اظهار نظر ننمودند . به گفته آقاي طرزي وي درطول كاوش هاي علمي شان درولايت باميان درطول چند سال اخيربه دست آوردهاي ارزشمندي نايل آمده كه ازآن جمله كشف 8 معبد بوداي ، مجسمه هاي كوچك ، سكه هاي كه بر ميگردد به قرن 3- 5 وساير آثار ارزشمند تاريخي كه هركدام مشخصه عصر كوشانيان وقبل ازآن را داراء ميباشد . اما اينكه آثار بدست آمده دركجا وچگونه نگهداري ميگردد درحاليكه ولايت باميان يك همچون موزيم كه بتوانند حافظ مطمئن اين آثار باشند ندارند ، آقاي احرار رئيس اطلاعات وفرهنگ باميان درپاسخ به سوالي اعمار موزيم به سيستم استاندارد را درآينده نه چندان دور درولايت باميان خبردادند . نكات جالب توجه كه درين كنفرانس خبري توسط آقاي طرزي ارائه گرديد همانا زمين هاي زراعتي كه درساحه ميراثهاي فرهنگي قرار دارد وزرع اين زمين هارا خطري دانست جهت نابودي آثاركه درزير خاك مدفون است . وي ازمسئولين خواست تا زمين هاي مذكور راكه ساحه وسيع ميراثهاي فرهنگي را احتواء نموده ضبط نموده تا آثار ارزشمند تاريخي از آسيب مصئون بماند . همچنين آقاي طرزي خودرا ازهرگونه دسبرد آثار تاريخي مبراء دانسته واتهامات وارده مبني بر اينكه وي اثار را بعد از كشف به خارج كشور انتقال داده وبدل آنرا به موزيم موقت باميان ميسپارند غير عادلانه ومنطقي خواندند درختم اين كنفرانس آقاي طرزي ماموريت اش را درسال جاري خاتمه اعلام نموده ووعده سپردند كه سال آيند نيز باتيم متخصص فرانسوي وارد باميان خواهند شد .

۲۵ خرداد ۱۳۸۷

ازآنجاییکه امروز تکنالوژی وانکشافات دنیای وسیع را به دهکده کوچک مبدل ساخته است اما آنانی میتوانند خودرا درمسیر سیر کاروان ترقی همراه سازند که توانمندی وقدرت دویدن درشاهراه پرپیچ وخم را داشته باشند آنچه امروز نظاره گر اوضاع واحوال نظام طبیعت وتعاملات وتحرکات طیف های مختلف انسانها درراستای ایجاد تحول وتغییر درزندگی پردغدغه آنان میباشند ، همانا رسانه ها ومطبوعات است که میتوانند به گونهً فضای ذیق وپراز دلهره را تبدیل به بستر مناسب برای تداوم حیات وزندگی نمایند . اما دست رسی ، نوع نگرش وطرز دیدگاهای انسانها نسبت به این پدیده ارزشی متفاوت است زیرا درقدم اول پذیرش ونحوه استقبال افراد ساکن درجامعه خو تسهیل کننده زمینه انکشاف وسرعت بخشی ، انزوا وسانسور جریان گفتار ونوشتار میگردد که میتوانند درهردو صورت نقش تاثیر گذاردرجهت تعیین چشم اندازهای یک جامعه وکشور داشته باشند . خوشبختانه افغانستان بعد از گذشت از یک مرحله طوفانی وپر تلاتم ، به یک فضای نیمه بهاری قدم گذاشته اند ودریک باورمندی نسبی برای ادامه حیات دست یافته اند واما جو که از نفاق وآتش به میراث مانده مسلماً ناهنجاری ها وکژاندیشی های نیز درآن وجود دارد . پیمودن راه رهایی وطن از چنگ مصیبت های موجود که ناشی از جور زمان واستبداد نظام های حاکم برمردم وگوش به فرمان باداران بیرونی میباشند ، وجدانهای بیدار ووطن پرست میخواهد تا زمینه را برای فراهم شدن یک زندگی ایده آل مهیا سازند . درین مقطع فقط رسانه ها ، مطبوعات ووبلاگ های برگرفته از اندیشه های خالص وحمل کننده دردهای مردم میتوانند مسیر حرکت نظام واندیشه هارا به نفع مردم تغییر دهند و مسئولیت بس خطیر وبزرگ را عهده دار میباشند . امروز درسطح کشور کم کاری ها ، ناهنجاری وسد های متعددی دربرابر بیان واقعیت ها وجود دارد ، با آنهم فعالیت های خستگی نا پذیر وجدان های بیدار اهل مطبوعات ورسانه های مختلف درشش سال اخیر دست آوردهای فراوان را دربخش های مختلف داشته اند . اما شگوفایی ورشد قابل توجه مطبوعات ورسانه ها متاسفانه بصورت متوازن درسطح کشور به چشم نمیخورد که دلایل وعوامل مختلف را میتوانیم توجیح ببندیم که نمونه بارز آن را درولایت محروم از همه چیز یعنی بامیان میتوان بصورت و اضح مشاهده نمود . درین ولایت با توجه به اینکه درعرصه های بازسازی ونوسازی توجه آنچنانی صورت نگرفته واما مطبوعات ورسانه نیز نتوانسته اند نقش شانرا درراستای تبارز محرومیت وبی سروسامنی ها درین ولایت بصورت اصولی وقابل توجه ایفا نمایند . خوشبختانه تحرکات اخیر درساحه آگاهی واطلاع رسانی که از طرف تشکل ها ومجموعه های قلم به دست ودلسوز به مردم صورت گرفته اند ، روزنه است برای بارور شدن آروزوهای مردم وبه خصوص نسل نوین این ولایت . درلابلای فعالیت های قابل توجه درین عرصه ، تلاش وابتکار وازخود گذری کانون وبلاگ نویسان افغانستان که جدیداً به بامیان وبرای آموزش نسل جوان وژورنالیستان جهت آشنایی با فنون وبلاگ نویسی واساسات آن قدم گذاشته اند که یک دست آورد بزرگ درسرایط کنونی بامیان برای جوانان ، خبرنگاران ونویسندگان بامیان به حساب می آیند . ورکشاپ سه روزه وبلاگ نویسی در ولایت بامیان بر گزار گردید بتاریخ 2008/06/11 برابر با 23 / 3 / 1387 ورکشاپ آشنایی با فنون وبلاگ نویسی در ولایت بامیان با حضور خبر نگارن جوان ، نویسندگان وقلم بدستان بامیان بر گزار گردید . این ورکشاپ که به ابتکار کانون وبلاگ نویسان افغانستان وتوسط آقای نسیم فکرت وبلاگر معروف کشور ، خانم معصومه ابراهیمی وبلاگ نویس ، آقای صادقی فعال فرهنگی ووبلاگ نویس وآقای جیف ژورنالیست امریکایی واستاد دردانشگاه امرکایی درکابل تدریش میشد . در روز اول این ورکشاپ ، معرفی وبلاگ ونحوه استفاده از آن ، تفاوت های وبلاگ وویب سایت ، اهمیت وبلاگ ، مقررات که باید دروبلاگ نویسی درنطر گرفته شود وموضوعات مربوط وبلاگ وضرورت های مبرم جامعه ومردم که نیاز به نوشتن وگفتن دارد ، توسط آقای فکرت ، آقای صادقی وخانم ابراهیمی مورد بحث وبررسی قرار گرفت که از جهات مختلف برای اشتراک کننده گان دلچسب واقع گردید . درروز دوم ورکشاپ متذکره آقای جیف درمورد اساسات ژورنالیزم ومقایسه مطبوعات بین افغانستان وغرب واهمیت مطبوعات وبه خصوص وبلاگ ها در زمینه ایجاد تغییر وتحول مثبت ونقش نظارتی آن بر عملکرد های قوای سه گانه دولت به صحبت پرداخته وبه سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارائه داشتند . همچنین بهد از صحبت های آقای جیف کار عملی ساختن وبلاگ آغاز گردید که اشتراک کننده گان توانستند در مدت دوساعت هر کدام دارای وبلاگ شخصی گردند واین یک موفقیت بزرگ برای جمعی از فرهنگیان ونویسندگان بامیان به حساب می آیند . درروز سوم این ورکشاپ نحوه استفاده به شکل حرفوی از وبلاگ مورد بحث قرار خواهد گرفت که درآن روش دیزاین وترتیب مقالات ، اشعار وتصاویر آموزش داده خواهد شد . این ورکشاپ با توجه به اینکه در یک فرصت کوتاه برگزار گردید با آنهم یک دست آورد بزرگ درزندگی نوشتاری نویسندگان ، خبرنگاران وفرهنگیان در ولایت بامیان به حساب می آیند . نجیب اخلاقی ( مشتاق ) خبر نگار وشاعر

۲۴ خرداد ۱۳۸۷

ندای پرستو

  خفته در عصر حجرای هموطن بیدار شو             کور راها کن رها در شاهراه رهوار شو                                               از ریا وخود نما ئی در نهستان سیا هی                         چشم خودرابازکن تو پائین ازکوهسارشو
تا بکی دربغض وکینه درمدارجهل وذلت                         تن زتاریکی برون کش با پرستو یار شو
مرد وزن با یک تفکر درفضای نوروامید                       همت ات در یاب واز بیگانگی بیزار شو
هموطن بس کن دیگربازارگرم کینه توزی                       لحظه با خود با ند یش مظهر ایثار شو
تا بکی محتاج نان وعلم تخنیک ومحبت                          سیر کن در قلب تاریخ عزتت پاسدار شو
 تاریخ قرن وطن را تو ورق زن ای دلیر                        خستگی را دور کن همکار با آ ن یار شو
عشق را دریاب ومی را درکف ساغر بنه                         با دل شاد در تکاپو با من هم اسرار شو
بهر(اخلا قی) دیگرنیست تعریف سرخ وسفید ت                و بیا هم از تعلق دوری کن هشیار شو